13.06.97 games
V.Kramnik - N.Short
G.Kasparov - E.Bareev
B.Gelfand - V.Topalov

Up