12.06.97 games
N.Short - B.Gelfand (1:0)
V.Topalov - G.Kasparov (0.5-0.5)
E.Bareev - V.Kramnik (0.5-0.5)

Up