23.06.97 today's games

N.Short - G.Kasparov
V.Kramnik - B.Gelfand
E.Bareev - V.Topalov

Up