22.06.97 today's games

V.Topalov - N.Short (0:1)
B.Gelfand - E.Bareev (1/2)
G.Kasparov - V.Kramnik (1/2)

Up