20.06.97 games
N.Short - V.Kramnik
E.Bareev - G.Kasparov
V.Topalov - B.Gelfand

Up