20.06.97 games
B.Gelfand - N.Short (0:1)
G.Kasparov - V.Topalov (0.5-0.5)
V.Kramnik - E.Bareev (0.5-0.5)

Up