17.06.97 games
N.Short - E.Bareev
V.Topalov - V.Kramnik
B.Gelfand - G.Kasparov

Up