16.06.97 games
N.Short - V.Topalov (0:1)
E.Bareev - B.Gelfand (0.5:0.5)
V.Kramnik - G.Kasparov (1:0)

Up