15.06.97 games
G.Kasparov - N.Short (1:0)
B.Gelfand - V.Kramnik (0.5:0.5)
V.Topalov - E.Bareev (1:0)

Up